รอกหนีไฟ SEOHAN ความยาว 6 เมตร

24,500 ฿

รอกหนีไฟ SEOHAN เป็นอุปกรณ์เฉพาะ ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายบุคคลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหรือที่ปลอดภัย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อัคคีภัย หรือภัยภิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อเป็นการรักษาชีวิตของบุคคล เชือกความยาว 6 เมตร